Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Fredrik Sundström – brukets förste riksdagsman

Fredrik Sundström – brukets förste riksdagsman

Fredrik Sundström

Fredrik Sundströmmotskap i förvaltningsutskottet, dito i hälso- och sjukvårdsberedningen, vidare direktionsledamot för Hedemora sjukstuga.

Fredrik Sundström föddes år 1886 i en bruksarbetarsläkt med mycket gamla anor. Han fick tidigt en aktiv introduktion i ”livets skola”, vilket resulterade i både politiskt /i socialdemokratiska partiet/ och fackligt engagemang på hem-orten. Och han jobbade i gjuteriet vid vikmanshytteindustrin.

Fredrik S. fick snart förtroendeuppdrag i de olika organisationerna och det dröjde heller inte länge innan hans arbetsvilja och kraft togs i anspråk för kommunala och andra uppgifter. Han invaldes i landstinget år 1919 och var där verksam hela tiden till sin bortgång i september månad 1947. Bland landstingsuppdragen kan nämnas: ledarmotskap i förvaltningsutskottet, dito i hälso- och sjukvårdsberedningen, vidare direktionsledamot för Hedemora sjukstuga.

Kommunalfullmäktige i Hedemora socken blev han 1921 och dess ordförande 1934. I fattigvårdsstyrelsen, folkskolestyrelsen, byggnadskommittén, fastighetstaxeringsnämnden var Sundström en arbetsam och intresserad ledamot. Han understödde även ortens folkbildningsorganisationer. Med blick för betydelsen av goda utbildningsmöjligheter för ungdom ivrade han livligt för tillkomsten av gymnasium vid samrealskolan i Hedemora.

Fredrik Sundströms meritlista inom dåtidens samhällsbygge kan göras mycket, mycket längre. Exempelvis hans lokala engagemang som ordförande i arbetare-kommunen åren 1917-1935. Han var även en oförtruten talare ute på fältet vid valrörelser och andra tillfällen.

År 1925 – inte fyllda 40 – invaldes Fredrik Sundström i riksdagens andra kammare. Vid valet tre år senare fick han stiga av på grund av ett sämre val-resultat men han var tillbaka i riksdagen år 1937 och gjorde där en mycket upp-skattad insats fram till sin död. Han satt under årens lopp i olika utskott och var senast ledamot i första lagutskottet.

Redligt och plikttroget handhade Fredrik Sundström sina många uppdrag. Han drog sig inte undan striden – om sådan bjöds eller han själv insåg att sådan krävdes. Omtyckt och respekterad blir slutbetyget över en vikmanshytteson som i allra högsta grad medverkade till ett bättre Sverige.

Personalia: Fredrik Sundström föddes år 1886 och gick ur tiden år 1947.