Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Avskrift av ett protokoll

Avskrift av ett protokoll

Uno Broström

Uno Broström

Fört vid sammanträde med tjänstemännen /SIF/ vid Wikmanshytte Bruks Aktiebolag å brukskontoret måndagen den 24 juli 1950 under disponent Arvid Olssons ordförandeskap

Närvarande: Herr Uno Boström för avdelning 166 av S.I.F. samt Herrar A. Blomgren, J. Bosaeus, E. Carlhäll, G. Dalbrink, N. Hedén, A. Ingerfelt, K.J. Karlström, E. Leffler, Y. Löfstedt, W. Sidenvall, E. Tholander, A. Törnquist och S. Jacobsen, vilken även förde protkoll-

# l
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågos herrar G. Dalbrink och Uno Broström.

# 2
Redogjorde Disponenten för S.I.F.:s skrivelse angående kontorstiden, samt meddelade att bolaget biföll däri gjord framställning om ledighet å jul-, påsk- och midsommarafton.

# 3
Beträffande kontorstiden i övrigt föreslog Disponenten en förkortning med 15 minuter måndagar till fredagar samt en förskjutning av lunchtiden till mellan kl 12.00 och 13.15, att gälla fr o m den 1 augusti 1950.
Om detta förslag förklarade sig samtliga ense. Följande kontorstid gäller sålunda:
måndag – fredag kl. 8.20 – 12.00 och 13.15 – 17.00
lördag och trettondagsafton kl. 8-20 – 13.00
pingst-och nyårsafton kl. 8.20 – 12.00

# 4

Arvid Olsson

Arvid Olsson

Disponenten framhöll att tjänstemannareglementets bestämmelser om semester i fortsättningen skall efterföljas. Varje hel permissionsdag – även lördag – skall i fortsättningen räknas som semesterdag. Avdelningscheferna svara för att uppgifter om egna och underställda tjänstemäns och arbetsledares uppgifter omgående efter minst hel dags frånvaro, såväl vid ledighet som vid sjukdom, inlämnas till kamrerarekontoret för notering.

# 5
Bestämdes att semesterlista årligen skall uppröras för samtliga tjänstemän.

# Då ingen av de närvarande hade något ytterligare att tillägga avslutades sammanträdet.

Vid protokollet
Sören Jacobsen

Justeras:
Arvid Olsson
G. Dalbrink
C.U. Broström

Rätt avskrivet intyga Sören Jacobsen – Anna Sannas