Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Sekelgammal jämlikhetsdebatt

Sekelgammal jämlikhetsdebatt

En av bygdens äldsta föreningar, Finsta blåbandsföreningen, verkade som flitigast ett par, tre decewnnier kring sekelskiftet 1800-1900 och hade en stark nykterhetsbefrämjande inriktning parat med religiösa inslag. Men samhällsfrågorna var också viktiga liksom jämlilkheten mellan man och kvinna.

Gamla protokoll berättar bland annat om debatten kring ”qvinnodrägtens lämplighet”. Det första af qvinnodrägten som man ryckte emot var korsetten, det så kallade snörlifvet. Debattledaren ansåg för sin del att snörlifvet var ett otyg som borde skaffas ur verlden, begagnade ett starkt uttryck att qvinnor snöra sig till midjan blir smal som blyertspenner. En annan talare fann frågan vara af allvarlig betydelse, ej endast i det afseende som anförts att qvinnor martera sin egen kropp och skada sig sjelfva för modets skull utan innebure frågan derjemte ett moraliskt ansvar för qvinnan nämligen såsom moder. Några ansåg även liffjerdrar vara till skada.

En annan talare framhöll att de långa släpande kjolarne vore högst olämpliga, dels för renlighetens skull emedan de långa kjolarne släpas i och röra upp smuts och damm och icke endast att detta är högst obehagligt för fruntimmerna sjelfva som jemväl för män i deras sällskap utan förklaras ur hälsosynpunkt farligt derigenom at i det upprörda damm äfven sjukdomsbakterier komma i rörelse. Förordade qvinnodrägtsreformen att afkorta kjolarne till 10 centimeter från marken.

En talare frågade hvarför icke fruntimmer begagna höger och vänsterskor såsom männen ha, utan skor som äro gjorda rätt fram med höga klackar och tillspettsade fram på tån? Någon påstod att en del qvinnor ick behandla sin fötter mera förståndigt eller naturlligt än kineserna. Betonades att qvinnorna mera allmänt borde kläda sig efter stånd och med hänsyn till kroppens friskhet och helsans bevarande mera än efter utseende och det vidtagna modet.

Fruntimmren försvarade sin smak samt tyckte att de förmärkt några i männens klädsel som tydde på att fåfänga och högfärd äfven fanns hos dem.

Tiderna förändras verkligen, det är vår enkla kommentar!