Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Tiden var februari 1947: Referat från två föreningsmöten

Tiden var februari 1947: Referat från två föreningsmöten

Först: årsmöte med Röda korskretsen:

Årsmöte hölls på Brukshotellet. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig och hälsades välkomna av fru Adrianne Olsson.

Med anledning av att fru Olsson numera endast tillfälligtvis är bosatt på orten avsade hon sig ordförandeskapet och detsamma var fallet med fru Greta Ekman som skall flytta. Styrelsen fick följande utseende; ordf. fröken Anna Agrell, v. ordf. fru Agda Andersson, sekr. fru Boström, kassaförvaltare fru Karin Dalbrink, övriga: fru Segelström, syster Märta Wahlén, fru Anna Hammarström och fru Dagny Elg. Till förrådsförvaltare och arbetsledare nyvaldes fru Norling. Som revisorer kvarstår ingenjör Axel B. Jansson och fru Ethel Holst. Ombud vid distriktets årsmöte blev fruarna Vega Lindholm och Sigrid Lundgren.

Det beslöts att skänka 360 kr till utspisning i nödlidande länder samt att sommarvistelse för ett barn skulle ordnas. Efter förhandlingarna avtackades de avgående styrelseledamöterna, fruarna Olsson, Ekman och Lundgren. Fru A. Olsson var ju initiativtagare till kretsen, som bildades 1943, och har alltsedan dess visat ett stort intresse för kretsarbetet. Som en gärd av tacksamhet för det arbete som de avgående nedlagt överlämnade fröken Agrell blommor.

Därefter bjöds de närvarande på kaffe. Härunder spelade korrespondent Ivar Sättermark, varefter följde en aktuell skildring av dagens Tyskland av fil. kand. Sven Söderkvist, Fornby. Talarna betonade särskilt nödvändigheten av att tillförsäkra det unga Tyskland en fredlig och demokratisk uppfostran. Efter hr Söderkvists intressanta föredrag avslutades samkvämet med solosång av fru Agda Andersson.

Sedan: Årsmöte med Vikmanshyttans soc.-dem. Ungdomsklubb

Karl-Gustav Andersson. Ordförande i SSU, 1940-talet.

Karl-Gustav Andersson. Ordförande i SSU, 1940-talet.

Årsmöte hölls under ganska stor tillslutning. Till ordförande vid förhandlingarna valdes Karl-Gustav Andersson. Klubbens räkenskaper har enligt revisionsberättelsen omslutit 1.197 kr. I styrelseberättelsen påvisas en ökning av aktiviteten bland medlemmarna, men dock icke tillfredsställande. Även när det gäller studieverksamheten behövs det krafttag. På mötet inröstades en ny medlem.

Bl.a. följande val företogs: ordförande Karl-Gustav Andersson, omvald, v. ordf. Helmer Nilsson, omvald, sekr. Bror Enberg, omvald, v. sekr. Berit Olsson, nyvald, kassör Gunnar Sillén, nyvald, studieledare Olof Lindström, nyvald. Revisorer blev Eskil och Allan Elg. Till ledamot i sociala utskottet valdes Karl-Gustav Andersson, Helmer Nilsson, Ann-Marie Tollsten och Elsie Viklund. Till ombud vid distriktskonferensen utsågs Karl-Gustav Andersson och Olof Lindström, vid kretsens årsmöte Karl-Gösta Sälgström och Bror Enberg, vid ABF:s årsmöte Karl-Gustav Andersson och Bror Enberg, vid Folkets husföreningens årsmöte Karl-Gösta Sälgström, Olof Lindström och Helmer Nilsson.

Efter förhandlingarna vidtog ett sammanträde med Oförberedda talares klubb under ledning av Gunnar Sillén varefter följe ytterligare underhållning i form av musik av Sven Larsson, Bror Enberg och Uno Danielsson – samt paketauktion.