Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Det började så smått på 1890-talet

Det började så smått på 1890-talet

1906 är ett historiskt årtal i brukskooperationens verksamhet. Dessförinnan hade en så kallad Arbetarring verkat i drygt 15 år. Försäljningen hade emellertid varit begränsad och omfattade endast de bruksbor som medverkat vid starten. Nu beslöts att lägga om verksamheten efter mera kooperativa principer. En stadgekommitté tillsattes. Resultatet blev att den gamla arbetarringen försvann och Vikmanshyttans konsumtionsförening bildades. En styrelse valdes, ordförande fick till uppgift att verkställa inköpen och kassören skulle handha kassa och bokföring. Dessutom anställdes två kvinnliga biträden

Kooperationen fick snabbt fotfäste i samhället. Ett par tre år senare fanns omkring hundratalet medlemmar. Affärslokalen, en järnbod nedanför rostugnen, var kanske inte den bästa men entusiasmen var stor och mycket möda lades ner för att utveckla affärsverksamheten. Kontantsystemet infördes 1912.

Första världskriget bröt ut med en lång rad av ransoneringsåtgärder som följd. Det blev några svåra år framöver men tack vare både föreningens och medlemmarnas strävanden redde man upp situationen på ett .acceptabelt sätt-

Sista söndagen i mars månad 1918 kom frågan upp om nybyggnad av affärslokal. Efter några års diskussion med bolaget angående markfrågor och ekonomiskt stöd från Kooperativa förbundet kröntes förberedelsearbetet med framgång. Den gamala järnboden kunde överges och ett nytt affärskomplex uppfördes. I bruksbornas mun fick det namnet ”Ringen”, beläget utmed Tallgatan. I ett halvsekel tjänstgjorde lokalerna som brukets enda inköpsställe.

Huset finns fortfarande kvar, numera som litografverkstad.