Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Hedemora sockenbok – en unik dokumentation

Hedemora sockenbok – en unik dokumentation

Hedemora Sockenbok

Hedemora Sockenbok

Andra året in på 1980-talet blev en länge förväntad dokumentation verklighet – boken om Hedemora socken gavs ut och ett 12-årigt ”från-och-till-arbete” kunde presenteras. En redaktionskommitté andades ut och gladdes naturligtvis åt en mäktig dokumentation, som omspände flera olika intresseområden tack vare ett stort antal medarbetare och författare. För kommittéordförande Eric Carlsson i Norrhyttan i spetsen samt ledamöterna Algot Andersson, Erik Arfs, Hedemora, samt Thore Viklund från Vikmanshyttan hade alltså en dröm blivit verklighet.

Men det tog som sagt lång tid att komma fram till målet. Under år 1966 motionerade Eric Carlsson och Erik Arfs i dåtidens kommunalfullmäktige inom Hedemora landskommun om utgivningen av denna sockenbok. Förhoppningen vara att en dylik dokumentation skulle öka kännedomen om den gamla socknen, dess människor och liv samt stimulera till fortsatta studier om bygden ifråga.

Det blev en volym om 496 sidor fördelade på 23 rubriker. Omkring 230 foto-grafier, en del helt unika, samt ett 20-tal kartor ger en allsidig bild av Hedemora socken. Den geologiska utvecklingen, som utgör grunden för hur landskapet träder fram med växtvärld och fauna, inleder boken. Utvecklingen från forntid, där fynden talar, till nutid, har getts stort utrymme. Hyttor och smedjor som följdes av ett omfattande allmoge. och liesmide får en belysning. Jord- och skogsbruken liksom lantmäteriverksamheten har sina kapitel. Att leva i by och på bruk skildras, Norns bruk, på sin tid socknens största industri, och skogs-torpen presenteras. Till kulturarvet hör också kunskaper om och vårdnaden av ortsnamnen behandlas sakkunnigt. Den kommunala verksamheten och skol-väsendet påminner om hur fort förändringens vindar har dragit fram. Det informeras om socknens tre kyrkor och en väsentlig del av kulturarvet utför den omtalade sockendräkten och socknens egen skald – Kerstin Hed – har en naturlig plats i boken.

Hedemora Sockenboks redaktion

Hedemora Sockenboks redaktion

Och av det redovisade kan vi konstatera, att mångfalden i framställningen och sakkunskapen hös författarna – och det rika bildmaterialet – gör att sockenboken är ett verk av stort dokumentariskt värde.

På bilden presenteras den idoga redaktionskommittén, sittande ordförande Eric Carlsson (t.v.) och Algot Andersson samt stående fr.v. Erik Arfs, Helmer Nornsjö (adjungerad sakkunnig) och Thore Viklund.