Gamla Vikmanshyttan > Senast uppdaterat > Uppdaterat > Nytt: Skolkort från förr

Nytt: Skolkort från förr

Skolkort från 1900 till 1949.

Publicerad i Uppdaterat