Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Reglemente för Tjänstemän vid Wikmanshytte Bruks Aktiebolag och Ulfshytte Jernverks Aktiebolag

Reglemente för Tjänstemän vid Wikmanshytte Bruks Aktiebolag och Ulfshytte Jernverks Aktiebolag

Del av första sidan i reglementsboken

Del av första sidan i reglementsboken

I våra gömmor har vi hittat en liten fyrsidig bok med blå pärmar som innehåller ett reglemente för anställda tjänstemän vid Vikmanshyttan och Ulfshyttan. Bestämmelserna är indelade i sju olika underrubriker, samtliga daterade Vikmanshyttan i juli 1953.
Underrubrikerna är

  • Tjänstemannabegreppet
  • Ordinarie och extra tjänstemän
  • Semester
  • Lön under sjukdom och havandeskap
  • Uppsägningstiden
  • Rätten till uppfinningar
  • Arbetstiden

Innehållet som följer här nedan bekräftar den ordning och reda som förekom vid nämnda tidpunkt men det skiner också igenom vem som styrde och ställde vid tiden 1950-talet. Vi som hade ”förmånen” att vara med kan säkert hålla med om att de anställda via fackföreningarna inte alltid hade så mycket att säga till om. Tvärtom!

Tjänstemannabegreppet
Dessa bestämmelser avse tjänstemän som icke äro arbetsledare.
Tjänstemän är den, som arbetsgivaren vid anställandet eller sedermera uttryckligen förklarat skola innahava tjänstemans ställning.
Med arbetsledare förstås här verkmästare och förmän samt med dem jämförlig personal.

Ordinarie och extra tjänstemän
Tjänstemän kan antingen vara ordinarie eller extra.
Med ordinarie tjänstemän förstås den, som uttryckligen blivit antagen som sådan eller och tjänstgjort såsom tjänsteman hos arbetsgivaren under tre år i följd efter fyllda 18 år. Den som uppehåller vikariat, och den, som anställs för särskilda uppdrag, är dock icke därigenom att anse såsom ordinarie tjänsteman.
För ordinarie anställning erfordras, om arbetsgivaren det begär, intyg från av honom anvisad läkare.

Semester
Semester utgår enlig lag.
Semesterns längd bestämmes dock av vederbörande tjänstemans ålder och tjänsteställning (lön) enligt följande tabell

Total lön kr/mån
Löneklass I II III
Manliga under 890 800-1469 1470 och högre
Kvinnliga under 630 630- 999 1000 och högre
Antal semesterdagar för
åldersgrupp t o m 34 år 18 18 21
35 år och äldre 18 21 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellens åldersgränser avse den ålder, som den anställde uppnår det år semestern utgår, och lönegränserna den 31 december före det år semestern utgår.
Vid tabellens fastställande har 1952 års penningvärde legat till grund.
Tiden för semesterns förläggning bestämmes av arbetsgivaren.
Den, som under ett kalenderår icke uttagit sin semester, äger icke rätt att räkna sig denna tillgodo till ett kommande år för såvitt icke överenskommelse därom träffats i förväg. Om befattningshavare under sin tjänst icke begagnat sig av erbjuden semester, lämnar bolaget icke penningersättning därför.
Permission, omfattande mer än en halv dag fråndrages i regel den närmast inträffade semestern. Med hänsyn till gällande semesterlag förutsättes dock härför överenskommelse med vederbörande tjänsteman i varje särskilt fall.
För kortare permission, som orsakats av hastigt påkommande sjukdomsfall inom tjänstemannens familj eller av nära anförvanters frånfälle, bör i allmänhet avdrag ej göras.
Varje anställd i tjänstemannaställning så ock den, som ännu icke blivit antagen som tjänsteman men åtnjuter månadslön, skall omdelbart efter erhållen semester inlämna undertecknad uppgift å antalet uttagna semesterdagar på särskilt härför avsedd blankett.

Lön under sjukdom och havandeskap
Lön utgår under sjukdom – under förutsättning att tjänsteman ej ådragit sig sjukdomen uppsåtligen eller genom grovt vållande – under loppet av tolv på varandra följande månader enligt följande regler:
Till tjänsteman, som är ansluten till SPP eller annan pensionsinrättning med invaliditetsförsäkring:

full lön för den månad under vilken arbetsförmågan börjat, samt för därpå följande tre kalendermånader, skolande dock tjänsteman, som är berättigad till längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida än tre månader, av arbetsgivaren erhålla utfyllnad i invaliditetsersättningen, så att ersättningen kommer att motsvara full lön för den tid, varmed uppsägningstiden överskjuter tre månader:
Till annan tjänsteman:
full lön för den månad, under vilken arbetsförmågan börjat och för därpå följande tre kalendermånader samt därutöver halv lön under ytterligare tre månader
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, som tjänsteman åtnjuter på grund av olycksfallsförsäkring, för vilken företaget erlagt premie, avräknas från ovannämnda förmåner
Kvinnlig tjänsteman erhåller vid tjänstledighet i samband med havandeskap eller barnsbörd efter ett års anställning full lön under tre månader eller 75 % av lönen under fyra månader
Vid sjukdom, som sammanhänger med havandeskapet och som fortvarar eller inträffar de närmast följande tre månaderna eller tjänstledigheten, utgår sjuklön för därtill berättigad med hälften av ordinarie belopp och är sjuklönerätten begränsad till högst tre månader.

Uppsägningstiden
Uppsägningstiden är i regel ordnad genom personliga avtal. Då undantagsvis så ej är förhållandet utgör uppsägningstiden:
vid uppsägning från arbetsgivarens sida om anställningstiden är
0 – 2 år…………………………….1 månad
2 – 5 år…………………………….3 månader
5 – 10 år………………………….4 månader
över 10 år………………………..6 månader
vid uppsägning från tjänstemannens sida och om anställningstiden är
0 – 2 år…………………………….1 månad
2 – 10 år…………………………..2 månader
över 10 år…………………………3 månader
Anställningstiden räknas från och med den tidpunkt, tjänstemannen anställts såsom ordinarie tjänsteman eller ock tjänstgjort såsom tjänsteman hos arbetsgivaren under tre år i följd efter fyllda 18 år.För extra tjänsteman gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad.
Tjänsteman, som begått brottslig gärning eller visat grov försumlighet, eller trots anmärkning gjort sig skyldig till upprepade försummelser vid fullgörandet av sina åligganden, kan av arbetsgivaren skiljas från sin tjänst utan iakttagande av uppsägningstid, och upphör i så fall rätten till lön från arbetsgivaren från och med den dag. då tjänstemannen försatts ur tjänstgöring.

Rätten till uppfinningar
Överenskommelsen mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet av den 18 januari 1950 om rätten till arbetstagares uppfinningar skall tillämpas.

Arbetstiden
Arbetstiden bestämmes i av arbetsgivaren utfärdad arbetsordning.