Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Ett dokument som förbryllar – bildades Musikföreningen år 1921?

Ett dokument som förbryllar – bildades Musikföreningen år 1921?

Kopia av revisionsberättelse för år 1921

Kopia av revisionsberättelse för år 1921

När Vikmanshyttans musikhistoria satts på pränt i olika sammanhang har startåret för Vikmanshytte Musikförening, föregångaren till Vikmanshyttans Musikkår, alltid angivits till år 1922. Vi har emellertid hittat ett gammalt doku-ment som säger något annat – och förbryllar oss historieälskare. Det rör sig om en revisionsberättelse som omspänner åren 1921 – 1924 och är undertecknad av revisor Erik Carlsson (sedermera Granestad).

Här nedan återger vi omnämnda dokument:

Undertecknade, utsedda av Vikmanshytte Musikförening att granska dess räkenskaper
får härmed för åren 1921, 1922, 1923 och 1924 avgiva följande revisionsberättelser.

Revisionsberättelse för år 1921.

Inkomster Utgifter
Gåva av sextetten 48:35 Instrument och noter 349:75
Gåva av okänd person 5:- Lokalhyra 30:-
Inkomst av baler 122:50 Porton och affischer 6:40
Inkomst av konserter 103:- Betalt lån till Tägtberg 75:-
Lån av Sjukkassa 200:- Skrivmaterieler 2:50
Lån av Tägtberg 75:- Till V. Konsumtionsföre. 2:20
Saldo till 1922 88:-
Summa kr 553:85 Summa kr 553:85Som vi funnit räkenskaperna förda med mycken reda och ordning, inkomster och utgifter bestyrkta med nödvändiga verifikationer,
få vi härmed tillstyrka kassören full och tacksam ansvarsfrihet för dessa år som revisionen omfattar.

Vikmanshyttan den 5 april 1925

Erik Carlsson

Revisor

 

Nog ser det ut som om musikföreningen bildades år 1921 och inte 1922 som tidigare varit det omskrivna startåret