Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Norrhytte Elektriska Andelsförening

Norrhytte Elektriska Andelsförening

En unik händelse i Norrhyttans historia ägde rum 8 november 1918 då ett antal bybor gick samman och bildade Norrhytte Elektriska Andelsförening. Föreningsbildningen hade föregåtts av ett par bymöten i Bya skola där intresserade från Jälkarbyn, Nordanby, Karlsbro, Västanå, Granbo, Bya, Rönningen och Norrhyttan var representerade. Omkring 20-talet medlemmar registrerades från början, de flesta hemmansägare.

Det var en grupp dåtida tunga namn som åtog sig uppgiften att starta föreningen. Till ordförande valdes riksdagsman Carl Gustaf Olsson, nämndeman Anders August Andersson blev vice ordförande, till kassör valdes Erik Wilhelm Eriksson, till föreståndare utsågs Per Emil Hedenström samt Emil Hansson. Medlemskapet var förknippat med vissa bestämmelser. Man beslöt att även andra fastighetsägare än jordbrukare fick söka sitt inträde, dock med minst två andelar. Varje tecknad andel uppgick till ett belopp av 150 kronor.

ELEKTRICITETSVERK 1919

Sagt och gjort, beslut om inköp av Norrhytte kvarn med elektricitetsverk verkställdes. Nu skulle elektrisk energi till ljus och kraft distribueras till medlemmar och eventuella abonnenter. Tillträdesdagen skrevs till 1 januari 1919. Nödvändiga reparationer på kraftstationen och tillika en översyn av kvarnen planerades. Kvarnverksamheten skulle inbringa minst 8.000 kronor årligen och avgifterna för lyse och kraft skulle skapa nettoinkomster på nära nog samma nivå.

Finn Erik Eriksson med hustrun Britta

Finn Erik Eriksson med hustrun Britta

Mycket kretsade som synes kring föreningens ekonomi, förutsättningarna var goda om nämnda prognoser innehölls.

Föreningen förfogade över en anläggning av imponerande omfattning. Den stora skuldsättningen efter genomförd upprustning, skapade dock tidigt problem.

Flera andelsägare förstod att verksamheten kunde gå en oviss framtid till mötes. Gång efter annan fick mindre tilltalande restriktioner införas och allteftersom åren gick avtog intresset för föreningens arbete.

Norrhytte Elektriska Andelsförening kom att verka i drygt två årtionden, år präglade av stor företagsamhet med dåtidens mått mätt – men också fyllda av vedermödor och ekonomiska eftergifter.