Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Anrika Bergsmansgården i Granbo

Anrika Bergsmansgården i Granbo

Bergsmansgården

Bergsmansgården

En av de allra äldsta – kanske rent av den anrikaste – gården i Granbo gamla by är Bergsmansgården. Något exakt årtal för dess tillkomst finns inte, men att den västra flygeln härstammar från slutet av 1700-talet äger stor sannolikhet. Att gården en gång i tiden ägdes av en bergsman har också hävdats i historiska beskrivningar. Och så har vi dessutom själva namnet Bergsmans.

Låt oss omgående förklara: dåtidens storbönder var ofta delägare i hyttor, smedjor och gruvor och titulerades bergsmän.

Att anrika Bergsmansgården och dess ägare hade ett stort inflytande i bygden bekräftas av en arkivanteckning från anno 1799 och bestod av en överenskommelse mellan vikmanshytteindustrins ägare och bergsmannen, sålunda: Genom ett handslag och två kyrksupar vid julottan i Norns kapell 1799 bekräftades överenskommelsen att ägaren till bergsmanska gården medgav Bruket rätt att med sina foror passera den mark som gränsade till Vikmanshyttesjön och ägdes av Bergsmans.

Åter tillbaka till gårdens historia i sammanfattning:
Nuvarande huvudbyggnad – typiskt parhus – uppfördes år 1856 och stallbyggnaden flyttades till sin nuvarande plats under samma århundrades slutskede. En genomgripande och total renovering av byggnaderna genomfördes i mitten av 1960-talet. Västra flygeln byggdes samman med huvudbyggnaden och därmed skapades utrymme för tvättstuga, toaletter och bad. Alla genuina inredningsdetaljer återvändes och bibehölls, exempelvis tak, golv dörrar och öppen spis. Några år senare ställdes ett garage i ordning, med detta skapades östra flygeln.

Ytterligare tre år senare renoverades stallbyggnaden. År 1972 byggdes garaget samman med huvudbyggnaden , varvid ännu några utrymmen blev verklighet, bland andra ett modern pannrum och anläggning.

Den gamla anrika Bergsmansgården hade anpassats till nutidens levnadsförhållanden men utan att göra avkall på gammalt snitt och innehåll.

Bergsmansgården hade således varit en betydande jordbruksegendom under flera sekler. Siste brukaren var Clas August Holmgren. Under 1950-talets första hälft avyttrades skog och mark och ny ägare av byggnaderna med tillhörande mark blev år 1952 handelsmannen m m Arvid Lönnqvist som under resterande år under femtiotalet drev bok- & pappershandel. En förvandling av gamla Bergsmans som hette duga…

 

Ett år in på 1960-talet blev makarna Tage och Ulla Nordström ägare av Bergsmansgården. Det var allstå under deras boendetid som nyssnämnda renovering skedde och resultatet blev att de gamla granbobyggnaderna räddades för eftervärlden. Fint tänkt och gjort!

Avslutningsvis kan vi nämna, att till Bergsmansgården fanns en gång i tiden ett brygghus där man helt bryggde för avsalu. Till gården hörde också en fruktträdgård, som inte bara tjänade gårdsfolkets behov.