Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Nytt bostadsbygge i Vikmanshyttan

Nytt bostadsbygge i Vikmanshyttan

V Nygatan

V Nygatan

Tidpunkten är första dagarna i december månad och året 1941. Vikmanshyttan hade berikats med ytterligare ett bostadshus vid ”den stora brukshagen”.

Vi har letat reda på en artikeln i den alerta lokalavisan och vi vill gärna återge innehållet i densamma:

”Vikmanshytte bruks a-b. fann för omkring 15 år sedan en synnerligen god och tilltalande form för att lösa arbetarnas bostadsfråga. Något hundratal meter nordost om bruket åt Granbohållet till uppstod det vackra egnahemsområdet Solhaga, där under åren antalet trevliga villor raskt ökat. Rätt förmånliga villkor lämnades av bolaget till egnahemsbyggarna. 3.000 kr räntefritt i 20 år av bolaget var ett gott handtag. Vidare ordnades så att Hedemora Sparbank mot första inteckning i byggnaden utlånade ytterligare 2.000 kr om så behövdes. Byggmaterial lämnades till självkostnadspris.

Egnahemsbyggandet fortgick varje sommar tills kriget bröt ut, det nu osäkra tidsläget har gjort att arbetarna vill invänta bättre tider. Bostadsfrågan på orten kom i ett ogynnsamt läge genom denna stagnation, och trots att bolaget ökade sin lånesumma till 4-000 kr har hugade spekulanter till byggnadstomter inte anmält sig de tre sista åren.

För att söka avhjälpa det bekymmersamma läget på bostadsmarknaden beslöt bruket återupptaga det under förra kristiden, omkring 1920, nedlagda bostadsbyggandet. Frampå eftersommaren satte man igång med ett bostadsbygge med byggmästare K. Källberg, Hedemora, som entreprenör, och i dessa adventstider har byggnaden. Belägen i småskogen ovanför Västra Nygatan, blivit färdig för inflyttning. Byggnaden som rymmer åtta små lägenheter har dragit en kostnad av 50.000-60.000 kr. Läget invid den stora brukshagen ger också ett trivsamt och ombonat intryck.

De lyckliga bland många sökande som får flytta in i de nya lägenheterna ha all anledning att vara glada och nöjda. Det nya bostadsbygget är rejält och praktiskt, modern inrett, med de senaste årens finesser på byggfronten. Allt är hållet i ljusa och trevliga färger. Det kanske allra bästa är centraluppvärmningen i varje lägenhet som prisas högt av hyresgästerna som nyligen tagit de nya lägenheterna i besittning. Goda utrymmen finns i lägenheterna liksom i uthusbyggnaderna. Källarutrymmena äro väl tilltagna, och uthusbyggnaderna praktiskt och bra inredda.

I de nya lägenheterna äro vattenledningsrören indragna och klara att taga emot friskt och klart källvatten, och avlopp och w.c. skall också installeras. Det arbetet skall utföras i vår.

Den nya byggnaden har som sagt ett mycket vackert läge. Lägenheterna som ligga mot sydost ha – i gengäld för de västerboendes rika tillgång på sol – en betagande utsikt. Finstabygdens vida slätt med ängar, vatten, lövdungar och gårdar fångar blicken. Längst i söder mot blånande åsar lyser Hedemora kyrkas vita vackra tornspira.