Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Församlingshem kunde lösa många lokalproblem

Församlingshem kunde lösa många lokalproblem

Modell av det torgprojektet

Modell av det torgprojektet

Här kan vi se en modell av det torgprojekt som år 1957 fick arbetsnamnet Vikmanshyttetorg. Pappa till förslaget var arkitekten Jaan Allpere.

Vid det här laget hade redan omkring 30 år gått sedan man började diskutera möjligheten att uppföra en kyrka med vidhängande församlingshem. I början av 1950-talet bildades det en kommitté som skulle undersöka behovet av en kyrko-byggnad och man kom då fram till den slutsatsen att bästa lösningen var om man kunde kombinera kyrkobyggnaden med fritidslokaler och hobbyrum.

Mer blev inte diskuterat den gången och byggnadsplanerna bordlades tills vidare. Några år gick och återigen togs byggfrågan upp. En utredningskommitté utsågs (mycket kommitterande !) som skulle förse beslutsfattarna kyrkorådet, kommunalnämnden och Wikmanshytte Bruk med aktuellt faktaunderlag.

Det kan ju kanske så här efteråt vara intressant att veta vilka bruksbor som ingick i den utredande församlingen. Jo, nämligen Ivar Sättermark från ortens musikföreningar, Hildegard Omberg och Nils Hanzén från företaget, Henry Ekman från idrottsföreningen, Harald Larsson från schackklubben, Gurli Karlsson från systugan och slutligen Karl-Axel Forsgren från kyrkoförsam-lingen.

Det tilltänkta församlingshemmet skulle uppföras i två våningar, ett övre plan med förutom kyrkorum med omkring 250 sittplatser även ett studierum, biblio-tekslokal, kök och sammanträdesrum. I det nedre planet skulle hobbylokaliteter för exempelvis slöjd och vävverksamhet inredas. Om möjligt skulle också idrottsföreningen tillgodoses med lokaler för sammanträden och visst idrotts-utövande.

Den avgörande frågan var ”rådande och kommande lokalbehov”. Och detta skulle utredas igen! Sedan fick beslutsfattarna – och arkitekten, förstås – säga sitt. Hur snart församlingsfrågan sedan kunde lösas berodde på om man i en första etapp skulle bygga enbart kyrk- och församlingssalar eller om hela projektet kunde uppföras på en gång.

Vi som har facit på allt diskuterande, planerande och genomförande för den delen kan konstatera, att första spadtaget till det vi kallar första etappen här ovan togs hösten 1965 och färdigställande och invigning året efter. Något mer blev det aldrig tal om i det projektet…

Vi i Vikmanshyttan fick ju också ett torg som många invånare haft olika meningar om. Kyrkan står mitt i gamla brukssamhället och fyller både en religiös och social funktion.